Niet gepubliceerd

Regelmatig komen er op de redactie artikelen binnen die niet allemaal gepubliceerd kunnen worden.
Tevens ontvangt de redactie brieven of artikelen  met persoonlijke inzichten en opvattingen die niet thuishoren in Verwachting.
Om enigszins tegemoet tekomen aan de vraag van de inzend/ers/sters is hiervoor ruimte vrijgemaakt op deze website.
Wij benadrukken dat de redactie/stichting geen verantwoordelijkheid kan dragen voor de inhoud ervan. 

 

Het visioen van Dionysios Areopagites,

dat wegens de christenvervolgingen niet in de "Handelingen"kwam

van J.G. Sutherland 

In Verwachting 98 schreef Wilma Mulder voor de Kunstrubriek het artikel De school van Athene van Rafaёl Sanzio: Niet Plato en Aristoteles, maar Paulus en Dionysius! Daar hoorde eigenlijk nog een bijlage bij die op dat moment door onvoldoende ruimte niet geplaatst kon worden in ons blad. Omdat van Dionysius een heel bijzondere ervaring bewaard gebleven is over het Mysterie van Golgotha, vinden wij het belangrijk dat deze bijlage alsnog gepubliceerd wordt.

Deze bijlage vindt U in Verwachting 99.

Hierkunt u lezen:

Dionysius de Areopagiet was een hoge ingewijde die jarenlang in stilte en op de achtergrond de apostel Paulus bij zijn werk geholpen heeft. Hij wordt slechts eenmaal genoemd in de Bijbel (in Handelingen 17:34). Alle hoge ingewijden worden in de Bijbel meestal alleen maar terloops genoemd.
Dionysius was de eerste leider van de esoterisch christelijke school die door Paulus op de Areopagus in Athene gesticht werd. Van deze Dionysius is een bijzondere ervaring bewaard gebleven die hij als rechter opdeed in Galilea op Goede Vrijdag toen Jezus Christus stierf aan het kruis.
Deze ervaring is ooit op papier gezet, maar ik had dat geschrift nooit gezien en dus ook nooit gelezen.
Wat verheugde het mij toen ik onlangs het boekje van J.G. Sutherland vond met de titel Het visioen van Dionysios Areopagites. Het boekje is slechts zelden – en dan alleen nog maar antiquarisch – te verkrijgen.
In dit bijzondere boekje staat de gebeurtenis beschreven die Dionysius in het jaar 33 meemaakte.
Het is een indrukwekkend verhaal dat mij diep raakt. Daarom wilde ik het belangrijkste deel ervan in bijgaande tekst aan de lezers van Verwachting meegeven.
Maar wie het hele boekje wil lezen verwijs ik naar de website van Stichting De Heraut: daar zal de integrale tekst van dit boekje worden geplaatst.

Klik hier voor het openen van de pdf-file met de integrale tekst. 

Reactie op artikel van Hans Stolp

De geheimen van onze zaterdagse Thema-dagen

in Verwachting nummer 96-2020

Op het artikel De geheimen van onze zaterdagse Thema-dagen van Hans Stolp in Verwachting nummer 96 is een reactie binnengekomen van de heer Rob Gruben.
Hans Stolp legt ons in zijn verhaal uit hoe etherische energieën een ruimte (in dit geval de aula van het Farell College) omhullen, hoe die de geestelijke sfeer van die ruimte kunnen veranderen en hoe daardoor een poort naar de geestelijke wereld ontstaat.
Als reactie daarop heeft de heer Gruben ons uit het vijfde hoofdstuk van zijn eigen boekje De etherwereld en haar krachten twee fragmenten toegestuurd die nog verder ingaan op de achtergrond ervan.

In Verwachting nummer 97 hebben wij geen ruimte kunnen vinden de betreffende tekst van de heer Gruben te publiceren. U treft deze hieronder aan.

Redactie kwartaalblad Verwachting

 

De etherische kerk

Rob Gruben

In het vorige nummer van Verwachting schreef Hans Stolp een stukje over de verhuizing van de lezingenlocatie - al weer heel wat jaren geleden - naar het Farelcollege in Amersfoort. Daar moest een geheel nieuwe ethersfeer van spirituele ontvankelijkheid worden opgebouwd en Hans had daar met het geven van zijn eerste lezingen behoorlijk wat last van.

In het vijfde hoofdstuk van het boekje De Etherwereld en haar krachten (2014) wordt op de achtergrond van dit verschijnsel ingegaan. Hieronder treft u twee fragmenten uit het betreffende hoofdstuk aan.

Michaëlsdag in Zwolle 29 september 2017

Jan Kleinjan

Historie

Sint Michaël is patroon van de Hanzestad Zwolle. De Hanzekooplieden en soldaten uit deze stad eerden hem ter ere van de overwinning op het kwade en de verdrijving van de Noormannen en wilde Saksers. Vanaf het jaar 1000 is Sint Michaël in Zwolle bekend en is hij de schutspatroon van de stad. Begin 15e eeuw werd de bouw ter hand genomen van wat nu de Grote of Sint Michaëlskerk heet, een gotische driebeukige hallenkerk zonder toren. Deze werd namelijk meermalen door de bliksem getroffen en toen hij in 1669 door wederom een blikseminslag gedeeltelijk instortte en ‘en passant’ een stuk van de kerk en het orgel meenam in zijn val, vonden ze het welletjes. De ingestorte toren werd afgebroken en nimmer weer opgebouwd.

De redactie van ons kwartaalblad Verwachting ontving van Joyce Berger het verzoek aandacht te willen schenken aan het uitzetten van mobiele telefoons op de themadagen. Zij schreef daartoe een artikel. Wij geven hieronder een beknopte weergave van haar verhaal. De meer technische uiteenzettingen hebben we achterwege gelaten.

Gezondheidsrisico’s van draadloze communicatiemiddelen (en elektrische apparaten)
Joyce Berger i.s.m. Jacques de Been

Omdat er tijdens de themadagen zoveel mensen met hun smartphone in de weer zijn, vroeg ik Hans Stolp of hij aan het begin van de dag niet alleen zou willen vragen, of de mobieltjes mogen zwijgen, maar of deze alsjeblieft ook echt helemaal uitgezet mogen worden. De reden daarvan is de gezondheidsrisico’s die aan de straling van deze telefoons kleven.